Harley Davidson

CVO Limited

Me encanta

1.923 cc | 105 cv | 411 kg | 48.400 € | 2 cil.

Fat Bob

Me encanta

1.868 cc | 93 cv | 296 kg | 21.000 € | 2 cil.

Freewheeler

Me encanta

1.868 cc | 87 cv | 492 kg | 32.600 € | 2 cil.

LiveWire

Me encanta

105 cv | 249 kg | 33.700 € | Eléctrico

Road King

Me encanta

1.745 cc | 89 cv | 360 kg | 26.900 € | 2 cil.

Sport Glide

Me encanta

1.745 cc | 83 cv | 304 kg | 20.700 € | 2 cil.

Sportster S

Me encanta

1.252 cc | 122 cv | 228 kg | 16.800 € | 2 cil.

Reportajes relacionados con Harley Davidson